luns, 11 de maio de 2020

A biblioteca municipal de Brión reabre a súas portas na Fase 1. Horarios, servizos e normas de funcionamento.

Despois dun tempo en que a biblioteca pública municipal tivo que pechar as súas portas por mor da crise sanitaria provocada pola COVID-19, comezamos un novo período no que de xeito progresivo recuperaremos as actividades e funcionamento habitual do centro.

Se durante a etapa de confinamento continuamos coas nosas actividades e servizos de xeito virtual, a través das redes sociais e Internet, agora regresamos ao habitual modo presencial con certas limitacións e protocolos de funcionamento que iremos actualizando segundo evolucione a situación sanitaria.

Sempre ao abeiro das directrices que vaiamos recibindo dende as diferentes institucións implicadas na xestión da crise da COVID-19, a biblioteca tomará unha serie de medidas para garantir a seguridade de todas aquelas persoas que se achegan ata o centro así coma do persoal laboral que traballa no mesmo.

Dende cando abrimos e en que horario?

A BPM de Brión reabre as portas a partir do día 12 de maio.
Durante a FASE 1 do desconfinamento o horario de atención vai ser:

De luns a venres, entre as 9:00 e as 13:00 h.

Que servizos imos prestar durante a FASE 1 do desconfinamento?

1. Devolución de materias prestados.
Farase preferentemente na caixa habilitada para tal función no recibidor da biblioteca. Unha vez entregados, pasarán un período de corentena (14 días) antes de volver aos andeis para garantir a seguridade do resto de usuarios.

2. Préstamo a domicilio.

Para evitar aglomeracións puntuais e garantir o distanciamento físico, realizarase baixo demanda con cita previa mediante e solicitude por teléfono ou e-mail dos libros ou outros materiais que se precisen retirar. O persoal da biblioteca será o encargado de localizalos e entregalos ás/aos usuarias/os cando se acheguen á biblioteca para recollelos. Nesta fase non está permitida o acceso ás coleccións.

3. Información bibliográfica e bibliotecaria.
Que faremos, preferentemente, a través dos medios habituais de comunicación telemática: teléfono, correo electrónico e redes sociais.

Que servizos non estarán dispoñibles durante a FASE 1 do desconfinamento?

- Actividades culturais, actividades de estudo-lectura en sala, así como calquera outro servizo destinado ao público distinto dos mencionados nos puntos anteriores.
- Nesta fase, non estará permitido o acceso e libre circulación polas salas da biblioteca, excepto nos espazos delimitados para realizar a devolución e préstamo de materiais. Porén, non se poderá acceder á sala infantil, ás salas de consulta/estudo, nin ao servizo de Internet (computadoras Aula da Deputación).

-Tampouco se permitirá o acceso directo aos andeis onde se atopan as coleccións para consultar ou retirar libros, audiovisuais, revistas nin outro material da biblioteca. Os materiais só poderán ser retirados e entregados polo persoal bibliotecario.

- Restrínxese o acceso aos servizos ao non poderse garantir a súa hixienización despois de casa uso.

Cal é o protocolo a seguir para acceder á biblioteca?

- Como é lóxico, non poderán acudir ás bibliotecas as persoas que presenten síntomas ou estean en illamento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, ou que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

- As/os usuarias/os deben entrar nas instalacións individualmente, agardando pola súa quenda no recibidor.

- No caso de crianzas menores de 14 anos deberán estar acompañadas por un adulto. Poderán 
acudir dúas crianzas máximo acompañadas por un adulto que se faga responsable delas.

- Pola súa seguranza, todas/os deben procurar manter unha distancia física de cando menos 2 m. 

- Recoméndase acudir con máscara de protección facial. 

- Antes de entrar, as/os usuarias/os deberán desinfectar as mans empregando xel hidroalcohólico que atoparán nun dispensador colocado na entrada para tal fin.

Que medidas hixiénicas e de seguridade tomamos na sala?

- Antes de iniciar esta etapa, procedeuse á limpeza das instalacións da biblioteca.

- Todos os materiais e equipamentos pasaron por un período de corentena durante a duración do estado de alarma.

- O acceso ás instalacións permanecerá, na medida do posible, sempre libre de obstáculos. As portas permanecerán abertas para evitar que as persoas que accedan deban tocar os pomos.

- Despois de cada visita, desinfectarse o mostrador de atención ao público.

- Tomaranse todas as medidas de hixiene necesarias para garantir a seguridade das/os usuarias/os e do persoal laboral do centro. 

En fases posteriores do desconfinamento,  e segundo evolucione a situación sanitaria, permitirase a entrada á biblioteca para a lectura e estudo en sala, establecendo un aforo limitado para garantir unha distancia física de seguridade entre os asistentes.